Regulamin sklepu

Dane właściciela serwisu Junglestore.pl 

Gelodo sp. Z o.o. ,Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Nip: 525 277 71 04

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego. Sprzedającym jest Gelodo sp. Z o.o. zwany także zamiennie „Sprzedawcą”. NIP: 525 277 71 04

Kontakt z Sprzedawcą jest możliwy:
– pod adresem email: Bartek@junglesolutions.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00,

1. Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w  8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2018 r., poz. 650).
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedawca – podmiot świadczący sprzedaż za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji – Towary lub usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Produkt – prezentowany w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem junglestore.pl z za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające jednoznacznie co najmniej rodzaj i ilość Towarów oraz inne dane umożliwiające realizację Zamówienia.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

2. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem: www.junglestore.pl/regulamin-sklepu
 2. Regulamin można pozyskać, odtwarzać i utrwalić w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera. Regulamin jest również wysyłany na adres e-mail podany przez Kupującego na jego żądanie.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia a przed zawarciem umowy ze Sprzedawcą. Rejestracja konta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nie jest konieczna do przeglądania jego oferty czy do złożenia Zamówienia, ale aby zarejestrować konto należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.
 4. Sklep Internetowy prowadzi również sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet skierowaną do przedsiębiorców w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Dostęp do treści w ramach Sklepu Internetowego jest bezpłatny.
 6. Każdy, kto korzysta z dowolnej funkcji Sklepu Internetowego zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu i korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.
 7. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail), włączoną obsługą plików cookies, oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
 • przeglądarka internetowa typu CHROME – wersja minimalna 66, FIREFOX – wersja minimalna 60, INTERNET EXPLORER – wersja minimalna 11, OPERA – wersja minimalna 53, SAFARI – wersja minimalna 5, z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji/programów JAVA SCRIPT, ADOBE FLASH PLAYER
 • minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 piksel
 • system operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
 1. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, treści sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa Sprzedawcy czy osób trzecich.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w momencie rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności przez dodanie Towarów do koszyka, utworzenie konta przez Kupującego, zapisanie się na newsletter czy złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Umowa oświadczenie usług drogą elektroniczną zawarta jest na czas nieoznaczony i ma charakter nieodpłatny.
 3. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające m.in. na: umożliwieniu składania Zamówień przez Kupującego na Towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 • umożliwieniu rejestracji konta przez Kupującego w Sklepie Internetowym,
 • dostarczaniu treści dotyczących Sklepu Internetowego prowadzonego przez
  Sprzedawcę oraz informacji handlowych czy marketingowych, w tym za pomocą newslettera, jeśli Kupujący wyraził na to zgodę.
 1. Dostarczenie treści dotyczących Sklepu Internetowego oraz informacji handlowych czy marketingowych za pomocą newslettera odbywa się po zapisaniu się na newsletter poprzez podanie swojego adresu e-mail i potwierdzeniu subskrypcji poprzez kliknięcie linku otrzymanego w mailu zwrotnym.
 2. Usunięcie subskrypcji newslettera jest możliwe w dowolnym momencie poprzez kliknięcie odnośnika zawartego w każdej wiadomości e-mail otrzymanej w ramach tej subskrypcji lub edycję danych konta.

3. Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego są cenami brutto podanymi w walucie PLN. Podane ceny nie obejmują kosztów transportu. Do cen brutto każdorazowo na etapie składania Zamówienia dodawane są koszty transportu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym momencie cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych Towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Zamówienia na Towary są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową Sklepu Internetowego za pośrednictwem formularza zamówień na niej umieszczonego, do którego system odsyła po dodaniu Towaru do koszyka.
 4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową Sklepu Internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok kalendarzowy.
 5. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta wskazane w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015, poz. 90 ze zm.) będą realizowane następnego dnia roboczego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dodatkowych dni, poza wskazanymi w zdaniu pierwszym, w których nie będą realizowane Zamówienia Towarów.
 6. Zamówienia można składać bez konieczności zakładania konta. Konto można założyć także przed przystąpieniem do składania Zamówienia. Kiedy Konto jest już założone najpierw trzeba dokonać logowania, podając adres e-mail i hasło, a potem złożyć Zamówienie.
 7. Warunkiem koniecznym do realizacji Zamówienia jest podanie wszystkich danych, jakie są wymagane przy wypełnianiu formularza, zgodnych z prawdą i aktualnym stanem faktycznym, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, dane firmy, adres (kod pocztowy, miasto, kraj), nr telefonu komórkowego, numer NIP, adres dostawy, imię i nazwisko uczestnika szkolenia, adres e-mail. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe (wymagane). Zamówienie uznaje się za skutecznie złożone, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni cały formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany, numer telefonu i adres e-mail oraz dane firmy i dokona płatności za zamówiony Towar.
 8. W wypadku gdy podane dane są niekompletne lub nieprawdziwe, a system mimo to przyjął Zamówienie, Sprzedawca ma prawo do jednostronnego anulowania Zamówienia.
 9. Wszelkie informacje o Towarach oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2018, poz. 2073). W przypadku zakupu Towaru, na który wprowadzona jest z jakichkolwiek przyczyn błędna cena, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie, a Zamówienie zostanie jednostronnie przez Sprzedawcę anulowane. Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących Towaru należy kliknąć na jego nazwę.
 10. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego Towaru, o czym Kupujący zostanie poinformowany bądź przy opisie Towaru bądź w trakcie składania Zamówienia. W przypadku braku dostępności Towaru w ilości wskazanej przez Kupującego brak jest możliwości złożenia skutecznie Zamówienia. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji odnośnie dostępności danego Towaru można skontaktować się ze Sklepem Internetowym. Gdyby jednak z różnych przyczyn doszło do takiego Zamówienia Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z Zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie również możliwość jednostronnego anulowania Zamówienia, o czym poinformuje Kupującego e-mailem lub telefonicznie.
 11. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży jest możliwe w następujący sposób:
 • Po kliknięciu na interesujący Towar oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego i wybraniu ilości zamawianego Towaru trzeba kliknąć pole „Dodaj do koszyka”.
 • Jeśli chcemy dodać kolejne Towary do Koszyka klikamy pole „Kontynuuj Zakupy”, ponownie wybieramy interesujący nas Towar, wybieramy jego ilość i dodajemy do Koszyka.
 • Po dokonaniu wyboru interesujących nas Towarów ze Sklepu Internetowego klikamy pole “Przejdź do kasy”.
 • Ukażą się rubryki zatytułowane „Koszyk” i “Podsumowanie koszyka” zawierająca wybrane przez nas Towary, cenę jednostkową poszczególnych Towarów, ilość poszczególnych Towarów, całkowitą wartość Zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług oraz kosztami dostawy. W tabeli tej znajduje się również możliwość usunięcia z Koszyka wybranych Towarów lub dokonania zmiany w zakresie ilości wybranych Towarów.
 • Aby sfinalizować Zamówienia należy kliknąć pole “Kupuję i płacę”.
 • Jeśli już mamy założone konto wystarczy się zalogować, podając adres e-mail i hasło.

12.Wprowadzone uprzednio dane przy rejestracji konta można edytować i poprawiać. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy lub szkody powstałe w wyniku wprowadzenia  błędnych danych lub ich niepoprawienia.

 1. Umowę sprzedaży poczytuje się za zawartą w momencie wysłania przez Sprzedawcę do Kupującego informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 2. Przyjęcie Zamówienia Kupującego potwierdzone zostanie elektronicznie poprzez wysłanie, na wskazany przez Kupującego, podczas rejestracji, adres e-mail. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m. in.: numer Zamówienia. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być, w uzasadnionych przypadkach, uwarunkowane telefonicznym potwierdzeniem złożonego przez Klienta zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących sytuacjach:
 4. Kupujący nie przestrzega zasad Regulaminu Sklepu Internetowego.
  b. Zamówienia nie można zrealizować z przyczyn logistycznych. c. Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało uznane przez Sprzedawcę za wymagające potwierdzenia.
  d. Wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 5. Wystąpienia siły wyższej.

16.Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wysłania przez Sprzedawcę do Kupującego informacji o przystąpieniu do realizacji Zamówienia.

 1. Kupujący w zależności od wyboru formy dowodu zakupu otrzymuje paragon lub fakturę, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki, przesłana drogą elektroniczną bądź może przybrać postać faktury elektronicznej.
 2. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać adres e-mail i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego. Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedawcy i Kupujący ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania w sposób nieuprawniony z kont Kupujących przez osoby trzecie.
 3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona ilość Towarów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 4. Sprzedawca może udzielić Kupującemu kodu rabatowego. Zniżki pomniejszają jedynie cenę Towaru. Aby skorzystać z kodu rabatowego należy przy składaniu Zamówienia wpisać jego numer. W przypadku anulowania lub zwrotu już złożonego Zamówienia z

wykorzystaniem kodu nie może zostać on wykorzystany ponownie i nie pomniejszy on ponownie ceny.

4. Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia jako adres dostawy. Sprzedawca poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki). Dokładne koszty transportu zostaną także wskazane podczas składania Zamówienia i są uzależnione między innymi od deklarowanego miejsca dostawy.
 3. Sprzedawca przekaże Kupującemu informację o wyjściu Towaru z magazynu Sprzedawcy, przekazaniu przesyłki przewoźnikowi oraz sposobie i możliwościach sprawdzania aktualnego statusu przesyłki.
 4. Po odbiorze Towaru Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego odbioru, do sprawdzenia czy przesyłka lub jej opakowanie zewnętrzne nie posiada uszkodzeń, ubytków powstałych podczas transportu, czy przesyłka jest kompletna i czy zawartość przesyłki jest zgodna z przedmiotem Zamówienia.
 5. Dostawy są realizowane, za pośrednictwem firm kurierskich, Poczty Polskiej, wyłącznie w dni robocze w godzinach 8.00-17.00.
 6. Termin realizacji dostawy uzależniony jest od deklarowanego miejsca dostawy i wybranej formy płatności.
 7. Szacowany czas dostawy wynosi trzy dni robocze, liczone od dnia roboczego następującego po dniu złożenia przez Kupującego Zamówienia, jednakże:
 8. w przypadku Zamówień płatnych z góry, Sprzedawca pakuje zamówienia w czasie trzech dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty oraz przekazuje je firmie kurierskiej w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 9. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze, Sprzedawca pakuje i przekazuje zamówienia firmie kurierskiej w czasie trzech dni roboczych po złożeniu Zamówienia (od poniedziałku do piątku).
 10. Przedstawiciel firmy kurierskiej może wydać przesyłkę osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za niedoręczenie przesyłki do rąk własnych Kupującego.
 11. W sytuacji nieobecności Kupującego pod wskazanym przez niego adresem dostawy, przedstawiciel firmy kurierskiej pozostawia awizo.
 12. Termin dostawy określony w procesie akceptacji Zamówienia jest wyrazem preferencji Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Kupującego terminie w wyniku zdarzeń i sytuacji, na które Sprzedawca nie ma wpływu.
 13. Wszelkie zwroty wysyłane na koszt Sprzedawcy nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 14. Sprzedawca nie odpowiada za straty oraz wszelkie szkody spowodowane opóźnieniami w realizacji Zamówienia powstałymi na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, w tym m.in. działania siły wyższej czy innych zdarzeń losowych, działania lub zaniechania Kupującego, podania przez Kupującego niedokładnego lub błędnego adresu.

Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Kupującemu nie będącemu Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą jej wydania Kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi.

5. Płatności

Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę.

Klient dokonuje płatności za zakupy Sprzedawcy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu podczas składania Zamówienia. Możliwe są następujące formy płatności:płatność przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, Przelewy24

Płatność następuje wyłącznie w walucie PLN.

6. Procedura reklamacji

Sprzedawca podejmuje działania w celu zagwarantowania prawidłowego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i obliguje Sprzedawcę usunąć w rozsądnym terminie wszystkie błędy zgłaszane przez Kupujących. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o jakichkolwiek nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Błędy związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Kupujący może zgłaszaćpisemnie na adres siedziby firmy, drogą mailową pod adres bartek@junglestore.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.

 1. Sprzedawca jest zobligowany do doręczenia Kupującemu sprzedawanych Towarów wolnych od wad. Reklamacje Towarów, należy złożyć pisemnie lub za pośrednictwem poczty
 2. Kurier inicjuje kolejne próby dostarczenia przesyłki pod wskazany adres, przy czym w przypadku kolejnego z kolei braku jej odbioru, zostaje ona odesłana z powrotem do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca może podjąć po uzgodnieniu z Kupującym próbę wysyłki Zamówienia ponownie po wykluczeniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Kupujący musi być świadomy poniesienia dodatkowych kosztów związanych z powtórną wysyłką.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Kupującym jest Konsument – nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie Kupującego uznał za uzasadnione.
 5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć na koszt Sprzedawcy wadliwy Towar za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej na adres Sprzedawcy.
 6. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Kupującego. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Towaru (faktura). W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu ich uzyskania.
 7. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może:
 8. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
 9. Żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 10. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagęniedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Towaru nabytego u Sprzedawcy przez Kupującego nie będącego Konsumentem (przedsiębiorcę) jest wyłączona, na co Kupujący nie będący Konsumentem wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę.

7. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

 1. Jeżeli umowa dotyczy świadczenia Usług Elektronicznych, a Usługodawca wykonał w pełni Usługę Elektroniczna za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać.
 2. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 3. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 1 lub w ust 2. Działania strony opiera się na dostarczaniu Klientowi Treści lub Usług cyfrowych. W związku z tym rozpoczęcie korzystania z Treści lub Usługi cyfrowej przed upływem 14 dni od dnia dokonania zakupu powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy.
 4. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, dostępnego poniżej regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Gelodo sp. z o.o., e-mail: bartek@junglestore.pl

Dane osobowe wykorzystywane są w celu prowadzenia Sklepu Internetowego, a w szczególności:

 • zawarcia i wykonywania umów sprzedaży online – w tym realizacji zamówień i zwrotów, wysyłania powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów,
 • zarządzania płatnościami,
 • obsługi reklamacji,
 • obsługi konta użytkownika,
 • przesyłania informacji marketingowych osobom, które wyraziły na to zgodę, poprzez m.in. zapisanie się na newsletter,
 • zapobiegania przestępstwom i wykorzystaniu danych w sposób niezgodny z prawem,
 • wypełniania zobowiązań prawnych,
 • zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego,
 • tworzenia wewnętrznych raportów, analiz i statystyk.3. Kupujący ma prawo do:
 • dostępu do danych – Kupujący ma prawo zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę,
 • przenoszenia danych – Kupujący, który przekazał dane osobowe Usługodawcy na podstawie zawartej umowy lub udzielonej zgody ma prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie,
 • poprawiania danych – Kupujący ma prawo żądać poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe lub uzupełnienia danych, jeśli są niekompletne. Posiadacze konta klienta w Sklepie

Internetowym mogą edytować swoje dane osobowe na profilu swojego konta,

 • usunięcia danych – Kupujący ma prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Sprzedawcę, za wyjątkiem sytuacji, gdy:
  1. ma otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane w części,
  2. ma nieuregulowane zobowiązanie pieniężne, niezależnie od metody płatności,
  3. w przypadku podejrzenia, że Kupujący korzystał z usług Sklepu Internetowego
   w sposób niewłaściwy,
  4. ma niezakończone postępowanie reklamacyjne lub procedurę zwrotu,
  5. jeśli Kupujący dokonał zakupów w Sklepie Internetowym – dane osobowe dotyczące transakcji będą zachowane w celach księgowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych – pod warunkiem, że:
  1. Kupujący zgłosi, że jego dane osobowe są niepoprawne – do czasuzweryfikowania ich poprawności,
  2. Kupujący nie zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na podstawieuzasadnionego interesu Sprzedawcy – po zweryfikowaniu przez Sprzedawcę, czy taki uzasadniony prawnie interes

istnieje,

 1. przetwarzanie danych osobowych Kupującego jest niezgodne z prawem, a Kupujący nie wyraził zgody na wykasowanie swoich danych,
 2. Sprzedawca nie potrzebuje już danych osobowych Kupującego, ale dane te są wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia,
 • niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Sprzedawcy – chyba, że Sprzedawca znajdzie zgodne z prawem uzasadnienie procesu, w którym przetwarza dane albo z powodu roszczeń prawnych,
 • odwołania zgody na otrzymywanie wiadomości w ramach newslettera – wykonując instrukcje zawarte w każdej wiadomości e- mail zawierającej newsletter,
 • zgłoszenia skargi w organie nadzorczym – gdy Kupujący uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane w niewłaściwy sposób.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Kupującego jest:
 • w przypadku zawarcia i wykonywania umów sprzedaży online – realizacja umowy sprzedaży,
 • w przypadku obsługi reklamacji – realizacja umowy sprzedaży,
 • w przypadku obsługi konta użytkownika – zgoda złożona w momencie zakładania konta,
 • w przypadku przesyłania informacji marketingowych osobom, które wyraziły na to zgodę, poprzez m.in. zapisanie się na newsletter – zgoda na otrzymywanie materiałów marketingowych, w tym m.in. newslettera,
 • w przypadku zapobiegania przestępstwom i wykorzystaniu danych w sposób niezgodny z prawem – realizacja uzasadnionego interesu Sprzedawcy,
 • w przypadku wypełniania zobowiązań prawnych – realizacja przez Sprzedawcę obowiązków nałożonych przepisami ustawowymi,
 • w przypadku zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego – realizacja uzasadnionego interesu Sprzedawcy,
 • w przypadku tworzenia wewnętrznych raportów, analiz i statystyk – realizacja uzasadnionego interesu Sprzedawcy.
 1. Sprzedawca w celu prowadzenia Sklepu Internetowego będzie przetwarzał następujące dane:
 • w przypadku zawarcia i wykonywania umów sprzedaży online – imię, nazwisko, adres, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu,
 • w przypadku obsługi reklamacji – imię, nazwisko, adres, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu,
 • w przypadku obsługi konta użytkownika – imię, nazwisko, adres, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, dane i historię płatności, informacje o zamówieniach
 • w przypadku przesyłania informacji marketingowych osobom, które wyraziły na to zgodę, poprzez m.in. zapisanie się na newsletter – imię, adres e-mail,
 • w przypadku zapobiegania przestępstwom i wykorzystaniu danych w sposób niezgodny z prawem – imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, historia zamówień, historia płatności, informacje o dostawach,
 • w przypadku wypełniania zobowiązań prawnych – imię, nazwisko, adres, adres e- mail, data transakcji, kwota transakcji, numer zamówienia,
 • w przypadku zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego – imię, nazwisko, adres, adres dostawy, adres e- mail, numer telefonu, historia zamówień,
 • w przypadku tworzenia wewnętrznych raportów, analiz i statystyk – imię, nazwisko,
  adres, adres e-mail, numer telefonu, historia zamówień.
 1. Dane osobowe Kupującego są powierzane podmiotom zewnętrznym tylko w celach związanych z prowadzeniem Sklepu Internetowego. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu Sprzedawcy, jako Administratora danych są: firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia, podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych, podmiot realizujący obsługę księgową Sprzedawcy, firma udostępniająca system do wysyłki newslettera, podmiot dostarczający systemy chmurowe, podmiot prowadzący na zlecenie Sprzedawcy windykację. Informacje o działaniach niezgodnych z prawem mogą być przekazywane firmom ubezpieczeniowym, organom administracji publicznej oraz organom ścigania. Powyższe instytucje mają jednak niezależne prawo lub zobowiązania do przetwarzania danych Kupującego.
 2. Kupujący przekazuje dane osobowe dobrowolnie, aczkolwiek jest to konieczne do dokonania rejestracji konta czy złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Dane Kupującego wpisane w formularzu zamówienia lub podane przy rejestracji konta zostają wprowadzone do odpowiedniego zbioru prowadzonego przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) wskazuje, że podanie danych, o których mowa w ust. 5 powyżej jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną, z wyjątkiem usługi newslettera, dla której wystarczające jest podanie adresu e-mail.
 5. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  • w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”
   Kupujący posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnegokorygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta,
  • weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres bartek@junglestore.pl
  • Kupujący ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy czy szkody powstałe w wyniku wprowadzenia błędnych danych lub ich niepoprawienia.
 6. Sprzedawca zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

12.Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży,

utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Kupującemu na podany adres e- mail treści niniejszego Regulaminu, informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz dowodu zakupu, treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Kupującego.

9. Polityka cookies

Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych. Cookies zawierają najczęściej nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W przypadku Sprzedawcy pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk ilości odwiedzin serwisu. Dodatkowo zbierane są ogólne i anonimowe dane statystyczne za pośrednictwem narzędzia analitycznego Facebook Pixel, Google Analytics, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu www.

10. Sądowe i pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2016 poz. 1475, ze zm.).
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w postaci skierowania sprawy na drogę mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały bądź przed sąd polubowny, w szczególności Stały Polubowny Sąd Konsumencki działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych).
 3. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej internetowej platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może uzyskać pod adresem: http://www.uokik.gov.pl.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11. Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 2. O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie

Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Kupujący posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zmianę Regulaminu.

 1. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych
  przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Kupujący posiadający Moje Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 • 12. Prawa autorskie
 1. Sprzedawcy oraz podmiotom, z którymi Sprzedawca pozostaje w stałych stosunkach prawnych przysługują wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do projektu witryny znajdującej się pod adresem www.junglestore.pl, jej zawartości, wizualizacji, znaków słownych i graficznych na niej się znajdujących i treści na niej prezentowanych.
 2. Prawa do w/w utworów podlegają ochronie prawnej i są w całości lub części zastrzeżone. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub przetwarzanie utworów, bądź ich fragmentów bez zgody Sprzedawcy jest nieuprawnione.

13. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za to, do jakich celów Kupujący przeznaczy dostarczony Towar.
 2. Oferta Sklepu Internetowego jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego bądź nieskutecznego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym przepisy:
 6. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 r., poz. 683 ze zm.);
 7. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.);
 8. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 459 ze zm.);
 9. Ustawy z dnia 18 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1669);
 10. Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823);
 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) …………………………………………

Miejscowość, data
…………………………………………
Imię i nazwisko
………………………………………………
Adres Konsumenta
…………
adres e-mail: ……..
OŚWIADCZENIE
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Ja ………………………………………….. (Imię i Nazwisko Konsumenta), niżej podpisany, niniej-
szym informuję, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U.
2017 r., poz. 683 ), o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
……………………………………….. .
Umowa sprzedaży została zawarta w dniu ……………………… .

Przedmiot umowy sprzedaży został odebrany w dniu ………………………………… .
………………………………………………